Komary/Kleszcze / OFF! Protection Plus suchy Aerozol 100ml

OFF! Protection Plus suchy Aerozol 100ml

OFF! Protection Plus suchy Aerozol 100ml

Dostępność: W magazynie

13,80 zł

OFF! Protection Plus atomizer przeciw insektom- repelentom, który skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i kleszczy aż do 8 godzin.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4934/12.
SKŁADNIKI

Substancje czynne: N,N- dietylo-m- toluamid 250g/kg
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt pionowo, spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry z odległości 15-20 cm i rozsmarować rękami. Przedramię spryskiwać przez ok. 1 sekundę. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio- spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku upływu czasu działania lub zanikania efektu ochronnego preparatu. Po użyciu umyć skórę wodą z mydłem. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę ( np. po silnym nasłonecznieniu). Nie stosować częściej, niż 2 razy dziennie oraz nie przekraczać zalecanej dawki. Nie nanosić na ręce dzieci. Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia, a skórę dokładnie umyć. Nie stosować na materiałach syntetycznych ( z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem mebli, zegarków, powierzchni plastikowych, malowanych, lakierowanych (również w samochodzie). Do użytku zewnętrznego.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Aerozol łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylanej cieczy.
Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć.
Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeśli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.